Mõisted

Mõisted

Tõlkebüroo on tõlketeenust pakkuv ettevõte, kus tõlketegevus moodustab tervikliku protsessi, mille käigus tõlked lisaks tõlkimisele toimetatakse ja tehakse ka väljastusülevaatus.

Tõlkija teeb kirjalikku tõlget.

Tõlk teeb suulist tõlget.

Kirjalik tõlketeenus – kirjalik tõlge, mis sisaldab ka toimetamist, vajaduse korral terminoloogi tööd ja väljastusülevaatust.

Suuline tõlketeenus – suuline tõlge, kus eristatakse 3 erinevat liiki: sosintõlge, järeltõlge ja sünkroontõlge.

Sosintõlge – tõlk tõlgib vaikse häälega väiksele grupile (1–3 inimest) samaaegselt lektori jutuga. Tõlkimise jaoks pole vaja tõlketehnikat.

Järeltõlge – lektor esitab lähtekeeles osade kaupa oma ettekande, misjärel esitab tõlk sama materjali võimalikult autentselt sihtkeeles. Lektor ja tõlk räägivad vaheldumisi.

Sünkroontõlge – tõlk räägib lektoriga samaaegselt. Tõlk on eraldi kabiinis ja tõlge jõuab kuulajate kuularitesse praktiliselt samaaegselt lektori tekstiga. Selle tõlke jaoks on vaja vastavat tehnikat.

Algtekst/originaaltekst – tõlkimist vajav tekst, mis on vaja tõlkida teise keelde.

Tõlketekst – sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Lähtekeel – keel, milles esitatakse algtekst.

Sihtkeel – keel, millesse teostatakse tõlge.

Toimetamine – tõlketeksti sisuline ja erialane kontrollimine algteksti alusel.

Korrektuur – tõlketeksti ülelugemine teise inimese poolt eesmärgiga kontrollida ja vajaduse korral parandada selle keelelist õigsust ja arusaadavust.

Väljastusülevaatus – tõlketeksti üldine kontrollimine, et kõik algteksti osad oleksid tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged ning tellija soovi kohane vormistus.

Tugiteenused – tõlkebüroo poolt lisaks tõlketeenusele pakutavad ja töö kvaliteedi tagamisele suunatud teenused: sõnaloendite ja tõlkemälude koostamine, terminoloogia väljatöötamine, konsultatsioonid keelelistes ja erialastes küsimustes, lokaliseerimine, väljatrükkimine, andmekandjatele kirjutamine, trükieelne teksti ülevaatus, küljendamine, kujundamine, kirjastamine jne.

Lokaliseerimine – tõlketeksti kohandamine lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonda arvestades.