Avatari tõlkebüroo sertifikaadid

Alates 2012. aastast on Avatari tõlkebürool Euroopa kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 ja  tõlketeenuste standardi ISO 17100:2015 sertifikaadid. Avatari töid ja tegemisi kontrollib regulaarselt Bureau Veritas Estonia.

Tõlketeenuste standardis  ISO 17100:2015 esitatakse nõuded kõikide tõlkeprotsessiga seotud aspektide kohta, mis mõjutavad otseselt tõlketeenuse kvaliteeti ja osutamist. See standard hõlmab tõlketeenuse osutajatele ette nähtud sätteid, mis käsitlevad põhiprotsesside juhtimist, kvalifikatsiooniga seotud miinimumnõudeid, ressursside kättesaadavust ja haldamist ning muid kvaliteetse tõlketeenuse osutamiseks vajalikke meetmeid.

Avatar Tõlkebürool on ka Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni väljatöötatud Euroopa kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 sertifikaat. Käesolev standard spetsifitseerib nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile. Ettevõte peab näitama oma suutlikkust pakkuda järjekindlalt tooteid ja teenuseid, mis vastavad kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele ning püüdma suurendada kliendi rahulolu süsteemi mõjusa rakendamise kaudu, sh süsteemi parendamise protsessid ja kliendi ning tagama kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele vastavuse.